Col. Tej K Tikoo Ph.d (Retd)

VICE PRESIDENTS

Shri A. K. Raina

Shri Arun Shalia

4

Shri B. B. Dhar

5

Pt. Gautam Kaul

7

Shri Rajesh Raina

8

Shri S K Handoo

9

Shri Vijay Kashkari

Smt. Bina Misri

PRESIDENT

Shri Dalip K Kaul

Mr.

Shri K N Bakshi

Shri P K Raina

Dr. Raj Kachroo

Dr.Raj Kachroo

Shri Sanjay Dhar

WOMEN’S WING – HQ AIKS/J&K

Dr. Manoram Bakshi (AIKS HQ)

Dr. Usha Tickoo (Jammu)

DELHI SECRETARIAT

Shri M. K. Pajan General Secretary

Shri Sanjay Sapru Treasurer

Shri Sunil Kaul, Secretary

Shri Virji Dullu Secretary

Shri Roop Krishen Raina, Asst. Treasurer

JAMMU AND KASHMIR SECRETARIAT

Shri A. K. Raina

Shri Vijay Kashkari

Dr. Usha Tickoo (Jammu)

Shri Adarsh Ajit

EDITOR-IN-CHIEF – NAAD/ EDITOR – VAAKH

Shri Sunil Raina Rajanaka Editor-in-Chief, Naad

Dr. Roop Krishen Bhat Editor Vaakh and Chairman CKLLC

EDITORIAL BOARD NAAD/VAAKH

Shri A. N. Kaul Sahib, Chairman Naad & Vaakh

Shri Bansi Pandit, Naad

Shri C. L. Kaul, Naad

Shri M. K. Kaw, Naad

Shri R L Shant, Naad

Prof. Tej Nath Dhar, Naad

Shri Arvind Shah, Vaakh

Shri B L Kaul Deep, Vaakh