1. Kashir Sabha, Ambala
 2. Kashmiri Sewak Samaj, Faridabad
 3. Kashmiri Pandit Association, Mumbai
 4. Koshur Samchar, Ahmedabad
 5. Kashmiri Sabha Trust, Kolkata
 6. Kashmiri Sahayak Sabha, Chandigarh
 7. Kashmir Sabha, Vadodara
 8. Kashmir Overseas Association, USA
 9. Koshur Milchar Welfare Association, Indirapuram Ghaziabad
 10. Kashmiri Pandit Society, Bahadurgarh
 11. Kashmiri Hindu Samiti (Karnataka)
 12. Kashur Sumchar, Delhi
 13. Jodhpur Kashmiri Samajh
 14. IEKF, UK