PRESIDENT

Col. Tej K Tikoo Ph.d (Retd)

Senior Vice PRESIDENT

Sh. M L Malla

Sh. M. L. Malla

VICE PRESIDENTS

Sh. Ashok Dullu

Shri Ashok Dullu

Sh. A K Raina

Shri A. K. Raina

Sh. A K Wattal

Shri A. K. Watal

Shri Dalip K Kaul

Shri Dalip K Kaul

Kuldeep Drabu

Shri Kuldeep Drabu

Shri Rajesh Raina

Shri Rajesh Raina

Shri R. K. Saproo

Shri Sanjay Dhar

Shri Sanjay Dhar

Shri Vijay Kashkari

Shri Vijay Kashkari

Shri Vinod Kumar Bhat

S_K_Handoo

Shri S. K. Handoo

Sh. Shiban Khaibri

Shri Shiban Khaibri

Shri Sanjay Raina

Shri S. K. Bhan

WOMEN’S WING – HQ AIKS/J&K

Dr. Etee Bahadur

Dr. Etee Bahadur (AIKS HQ)

Dr. Vibha Fotedar (AIKS HQ)

Ms. Anuja Khushu (J&K)

DELHI SECRETARIAT

Shri M. K. Pajan General Secretary

Shri M. K. Pajan

General Secretary

Sudhir Shah Ji

Shri Sudhir Shah

Treasurer

Shri Sunil Kaul, Secretary

Shri Sunil Kaul,

Joint Secretary

Arvind Shah

Shri Arvind Shah,

Secretary Culture

Shri Sachin Raina

Secretary AIKS GeNext

Shri Rajeev Pandita

Secretary AIKS GeNext

Kamal Warikoo

Shri Kamal Warikoo,

Secretary Incharge AIKS GeNext

JAMMU AND KASHMIR SECRETARIAT

Sh. A K Raina

Shri A. K. Raina

Sh. Shiban Khaibri

Shri Shiban Khaibri

Dr. Usha Tickoo (Jammu

Dr. Usha Tickoo (Jammu)

Ms. Anuja Khushu

Kamal Warikoo

Shri Kamal Warikoo

Shri Rajeev Pandita

EDITOR-IN-CHIEF – NAAD/ EDITOR – VAAKH

Shri Sunil Raina Rajanaka Editor-in-Chief, Naad

Shri Sunil Raina Rajanaka Editor-in-Chief, Naad

Dr. Roop Krishen Bhat Editor Vaakh and Chairman CKLLC

Dr. Roop Krishen Bhat Editor Vaakh and Chairman CKLLC

EDITORIAL BOARD NAAD/VAAKH

Shri Bansi Pandit, Naad

Shri Bansi Pandit, Naad

Shri C. L. Kaul, Naad

Shri R L Shant, Naad

Shri R L Shant, Naad

Prof. Tej Nath Dhar, Naad

Prof. Tej Nath Dhar, Naad

Uma Kant Kachroo

Shri Uma Kant Kachru, Naad

Shri Shambhu Nath Bhat Haleem, Vaakh

Shri Arvind Shah, Vaakh

Shri Arvind Shah, Vaakh

Shri R L Shant, Naad

Shri R L Shant, Vaakh

Smt. Sunita Raina, Vaakh