PRESIDENT

Col. Tej K Tikoo Ph.d (Retd)

Senior Vice PRESIDENT

Sh. M L Malla

Sh. M. L. Malla

VICE PRESIDENTS

Shri Ashok Dullu

Sh. A K Raina

Shri A. K. Raina

Sh. A K Wattal

Shri A. K. Watal

Shri Dalip K Kaul

Shri Dalip K Kaul

Kuldeep Drabu

Shri Kuldeep Drabu

Shri Rajesh Raina

Shri Rajesh Raina

Shri R. K. Saproo

Shri Sanjay Dhar

Shri Sanjay Dhar

Shri Vijay Kashkari

Shri Vijay Kashkari

Shri Vinod Kumar Bhat

Smt. Shakun Malik

Dr. Shakun Malik

S_K_Handoo

Shri S. K. Handoo

Shri Sanjay Raina

Sh. Shiban Khaibri

Shri Shiban Khaibri

Shri S. K. Bhan

WOMEN’S WING – HQ AIKS/J&K

Dr. Manoram Bakshi (AIKS HQ)

Dr. Manoram Bakshi (AIKS HQ)

DELHI SECRETARIAT

Shri M. K. Pajan General Secretary

Shri M. K. Pajan

General Secretary

Sudhir Shah Ji

Shri Sudhir Shah

Treasurer

Shri Sunil Kaul, Secretary

Shri Sunil Kaul,

Joint Secretary

Arvind Shah

Shri Arvind Shah,

Secretary Culture

Kamal Warikoo

Shri Kamal Warikoo,

Secretary Incharge AIKS GeNext

JAMMU AND KASHMIR SECRETARIAT

Sh. A K Raina

Shri A. K. Raina

Shri Vijay Kashkari

Shri Vijay Kashkari

Dr. Usha Tickoo (Jammu

Dr. Usha Tickoo (Jammu)

Sh. Shiban Khaibri

Shri Shiban Khaibri

EDITOR-IN-CHIEF – NAAD/ EDITOR – VAAKH

Shri Sunil Raina Rajanaka Editor-in-Chief, Naad

Shri Sunil Raina Rajanaka Editor-in-Chief, Naad

Dr. Roop Krishen Bhat Editor Vaakh and Chairman CKLLC

Dr. Roop Krishen Bhat Editor Vaakh and Chairman CKLLC

EDITORIAL BOARD NAAD/VAAKH

Shri Bansi Pandit, Naad

Shri Bansi Pandit, Naad

Shri C. L. Kaul, Naad

Shri R L Shant, Naad

Shri R L Shant, Naad

Prof. Tej Nath Dhar, Naad

Prof. Tej Nath Dhar, Naad

Uma Kant Kachroo

Shri Uma Kant Kachru, Naad

Shri Shambhu Nath Bhat Haleem, Vaakh

Shri Arvind Shah, Vaakh

Shri Arvind Shah, Vaakh

Shri R L Shant, Naad

Shri R L Shant, Vaakh

Smt. Sunita Raina, Vaakh