Ser No Name of Affiliates Name of President of the org
1. Kashir Sabha, Ambala Sh A K Wattal
2. Kashmiri Sewak Samaj, Faridabad Padmashri Prof Sudhir Sopory
3. Kashmiri Pandit Association, Mumbai Sh K K Kemmu
4. Koshur Samchar, Ahmedabad Sh S K Bhan
5. Kashmiri Sabha Trust, Kolkata Sh Sunil Kaul
6. Kashmiri Sahayak Sabha, Chandigarh Sh Sanjay Raina
7. Kashmir Sabha, Vadodara Sh Rajiv Kaul
8. Kashmir Overseas Association, USA Dr Archana Kakroo
9. Koshur Milchar Welfare Association, Indirapuram Ghaziabad Sh M K Machama
10. Kashmiri Pandit Society, Bahadurgarh Sh Sunil Koul
11. Kashmiri Hindu Samiti (Karnataka) Sh Rajinder Kaul
12. Kashur Sumchar, Delhi Sh Nanjee Raina
13. Jodhpur Kashmiri Samajh Pt Ashok Labroo
14. IEKF, UK Dr Krishna Bhan